انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: انتخابات داخلی در هیات مدیره دوره دهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان

انتخابات داخلی در هیات مدیره دوره دهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان

طی انتخابات داخلی در هیات مدیره دوره دهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان ریاست انجمن، نایب رئیس اول و دوم، خزانه دار، دبیر و مسئول کمیته های مختلف انجمن مشخص گردید

طی انتخابات داخلی در هیات مدیره دوره دهم انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان، آقایان
۱-مهندس بلبل آبادی به عنوان رییس انجمن
۲-مهندس پارسایی به عنوان نایب رییس اول
۳-مهندس جوهری به عنوان نایب رییس دوم
۳-مهندس داراب زاده به عنوان خزانه دار
۴-مهندس دستیار دبیر هیات مدیره
۵-دکتر توکلی و دکتر چراغی به عنوان مسئولین کمیته ارتباط با دانشگاه
۶-مهندسین نظر زاده و سلیمانی به عنوان مسئولین کمیته ارتباط با صنعت
۷-مهندس شعبان زاده و مهندس باشلقی به عنوان مسئولین کمیته روابط عمومی
۸-مهندس حق شناس به عنوان مسئول سایت و کانال اطلاع رسانی
۹-مهندس قمی تبار به عنوان مسئول کمیته سمینار ها و کنفرانس ها
۱۰- مهندس افتخاری به عنوان بازرس هیات مدیره 
انتخاب شدند.

اخبار