انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: بازدید علمی آموزشی از تجهیزات پست شهید مقدم

بازدید علمی آموزشی از تجهیزات پست شهید مقدم

بازدید علمی آموزشی از تجهیزات پست شهید مقدم برای تعدادی از دانش‌آموزان دبیرستان شاهد پسرانه

پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده با مسئولین پست برق شهید مقدم رشت امکان بازدید علمی آموزشی از تجهیزات پست با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان برای تعدادی از دانش‌آموزان دبیرستان شاهد پسرانه در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰ فراهم گردید.

اخبار