انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: برگزاری سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان

برگزاری سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان

برگزاری سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان سمینار مشترک راهکارهای مدیریت مصرف برق با مشارکت مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سالن همایش مخابرات منطقه‌ای گیلان با حضور اعضای محترم انجمن و پرسنل محترم شرکت مخابرات و برق منطقه‌ای گیلان روز یکشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ برگزار گردید.

سمینار مشترک راهکارهای مدیریت مصرف برق با مشارکت مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سالن همایش مخابرات منطقه‌ای گیلان با حضور اعضای محترم انجمن و پرسنل محترم شرکت مخابرات و برق منطقه‌ای گیلان برگزار گردید. ▫ سخنران اول مهندس ربیعی راه‌کارهای مدیریت مصرف با استفاده از تکنولوژی جدید مخابرات FTTH ▫ سخنران دوم مهندس بلبل آبادی راه‌کارهای مدیریت مصرف و مشکلات برق رسانی کشور ▫ سخنران سوم مهندس سلیمانی راه‌کارهای مدیریت مصرف (اهمیت و نکات کاربردی) ▫ سخنران چهارم مهندس پارسایی مدیریت مصرف انرژی و فعالیت های انجام شده در مخابرات منطقه ای گیلان ▫سخنران آخر دکتر محمد اخترشناس از شرکت بنیان نخبگان ماهان انرژی مدیرت مصرف در سایر کشورهای دنیا

اخبار