انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان

سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان

سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان ▫ راهکارهای مدیریت مصرف برق

سمینار مشترک مخابرات منطقه‌ای گیلان و انجمن مهندسین برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان ▫ راهکارهای مدیریت مصرف برق یکشنبه ۱۷ تیر | ۹ صبح الی ۱۳ عصر در سالن همایش مخابرات منطقه‌ای گیلان

اخبار