انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: بازدید از پست برق 230/63 کیلوولت رشت شمالی گیلان

بازدید از پست برق 230/63 کیلوولت رشت شمالی گیلان

تعدادی از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه گیلان از پست برق 230/60 کیلوولت رشت شمال گیلان بازدید نمودند.

این بازدید با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان ، شرکت برق منطقه ای گیلان و دانشگاه گیلان در تاریخ 1397/03/08 برگزار گردید.

در این بازدید تعداد 26 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانشگاه گیلان به سرپرستی آقای دکتر حسین افراخته عضو محترم هیات علمی آن دانشگاه در محل پست حضور یافتند.

اخبار